Algemene Voorwaarden D.Raven-Parts


Artikel 1: Bepalingen


1.1 D.Raven-Parts is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 527.341.53 bij de Kamer van Koophandel te Almere. Hierna te noemen: "D.Raven-Parts".
1.2 Afnemer: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van D.Raven-Parts. Hierna te noemen: "De klant"


Artikel 2: Toepassing


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar bij elke aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen D.Raven-Parts en de klant.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst tussen de klant en D.Raven-Parts, accepteert de klant deze voorwaarden zonder enige reserveringen.
2.3 Eventuele voorwaarden van de klant bij een overeenkomst met D.Raven-Parts zijn niet van toepassing, tenzij deze door D.Raven-Parts schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Alleen na schriftelijke toestemming van D.Raven-Parts kan de klant afwijken van de Algemene Voorwaarden. D.Raven-Parts heeft het recht om te allen tijde deze voorwaarden te wijzigen.
2.5 Deze voorwaarden zijn toegankelijk voor iedereen op de website www.caterpillar-part.nl . Een geschreven kopie van deze voorwaarden is verkrijgbaar op verzoek.


Artikel 3: Aanbiedingen en bevestiging


3.1 Alle aanbiedingen zijn vrij van verplichting en worden in geschreven vorm of vergelijkbaar aangeboden. Alle offertes dragen een datum. D.Raven-Parts kan alle aanbiedingen eenzijdig veranderen. Indien een product niet verkrijgbaar is neemt D.Raven-Parts contact op met de klant om tot een andere oplossing te komen.
3.2 D.Raven-Parts is alleen gebonden aan aanbiedingen als de klant deze geaccepteerd heeft. Acceptatie is alleen via schriftelijke bevestiging mogelijke binnen 14 dagen na het aanbod. Het zal niet mogelijk zijn om D.Raven-Parts te binden aan de aanbiedingen als de klant uit de redelijkheid en billijkheid kan opmaken dat er een fout zit in de aanbieding of een deel daarvan.
3.3 Als de schriftelijke acceptatie verschilt van de opgegeven aanbieding, is D.Raven-Parts niet gebonden aan deze. De overeenkomst is in dat geval niet geldig, tenzij D.Raven-Parts schriftelijk anders met de klant is overeengekomen.


Artikel 4: Bevestiging bestelling en overeenkomsten


4.1 Nadat de klant schriftelijk een bestelling heeft geplaatst bij D.Raven-Parts, zal D.Raven-Parts proberen om deze binnen 1 werkdag te bevestigen, tenzij D.Raven-Parts redelijkerwijze niet akkoord kan gaan met de bestelling. Dan volgt vanuit D.Raven-Parts schriftelijk een afwijzing.
4.2 Zodra de bestelling schriftelijk ontvangen is en de betaling is bevestigd, wordt overgegaan tot acceptatie van de opdracht door D.Raven-Parts. Vervolgens probeert D.Raven-Parts de opdracht binnen 4 werkdagen uit te voeren. Indien een product niet verkrijgbaar is neemt D.Raven-Parts contact op met de klant om tot een andere oplossing te komen.
4.3 D.Raven-Parts behoudt het recht om een bestelling niet te accepteren en daardoor niet te bevestigen, dit kan door verschillende redenen zijn.
4.4 Het contract tussen de klant en D.Raven-Parts bevat elke overeenkomst en vervangt alle voorgaande aanbiedingen.
4.5 D.Raven-Parts erkent dat elektronische communicatie gebruikt dient te worden om een overeenkomst te bewijzen. Door het accepteren van deze Voorwaarden bevestigt de klant dit ook.


Artikel 5: Prijzen


5.1. De prijs van de bestelling bestaat uit: productprijzen, verwerkingskosten en transportkosten. Alle prijzen genoemd in de aanbieden worden exclusief BTW aangeboden.
5.2. Geen douane of belasting zullen worden toegevoegd voor afleveringen binnen de EU.
5.3. D.Raven-Parts heeft het recht om prijzen te wijzigen en om fouten te herstellen. In het geval dat de klant hinder ondervindt, zal de klant geïnformeerd worden door D.Raven-Parts en heeft de klant het recht om de bestelling schriftelijk te annuleren binnen de komende 2 werkdagen. D.Raven-Parts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (type)fouten in haar prijzen of voorwaarden.


Artikel 6: Levering en Levertijd


6.1. D.Raven-Parts zal, zodra de bestelling door D.Raven-Parts is geaccepteerd, de producten leveren op het adres duidelijk opgegeven door de klant.
6.2. Eventuele postboetes worden alleen betaald als de klant geschreven bewijs kan leveren.
6.3. Voor levering van producten naar landen buiten de EU geldt: dat de klant verantwoordelijk is voor de importkosten in zijn/haar land. Informatie hierover kan bij uw lokale douanekantoor of belastingdienst ingewonnen worden.
6.3.1 Bij leveringen buiten de EU kan het voorkomen dat het pakket is vertraagd bij de douane in het land van bestemming. D.Raven-Parts heeft geen controle over lokale overheden en kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.
6.4. Alle afleverkosten zijn voor rekening van de klant.
6.5. De klant is verplicht om de gekochte producten te accepteren op het moment dat ze overhandigd worden of gepresenteerd worden.
6.6. Indien de klant weigert de gekochte producten aan te nemen, of de klant heeft verkeerde informatie m.b.t. het afleveradres vertrekt, worden de extra kosten voor leveren en/of opslag doorberekend aan de klant.
6.7. Indien de klant heeft afgesproken om de producten zelf af te halen, kan D.Raven-Parts op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor enige verslechtering van de producten indien de klant deze producten veel te laat afhaalt.
6.8. Elke aflevertijd, aangegeven door D.Raven-Parts, is slechts indicatief. Afhankelijk van het land, kan de aflevertijd wisselen van 1 tot 30 werkdagen.
6.9. Als D.Raven-Parts extra informatie nodig heeft om de bestelling uit te voeren, zal de aflevertijd ingaan nadat de klant de benodigde informatie heeft verstrekt.Artikel 7: Garantie


7.1. De garantie op de producten die door D.Raven-Parts worden aangeboden, staat gelijk aan de garantie die door de fabriek is gesteld.
7.2. De garantie hierboven genoemd zal geldig zijn tot de "te gebruiken tot" datum op de producten, maar alleen als toepasbaar.
7.3. Geen garantie is gegeven als het defect aan producten een resultaat is van verkeerd of fout gebruik of als de klant wijzigingen heeft aangebracht of getracht heeft wijzigingen aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van D.Raven-Parts. Dit geldt ook als de klant het product gebruikt heeft voor doelen waarvoor het niet bedoeld is.


Artikel 8: Ontvangst


8.1. Direct na ontvangst, wordt van de klant verwacht dat de geleverde producten binnen 2 werkdagen zijn geïnspecteerd. De klant moet nagaan of de producten voldoen aan de kwaliteit zoals die overeengekomen is. Indien de klant nalaat om de goederen te controleren, vervalt het recht om D.Raven-Parts te bezwaren met eventuele tekortkomingen aan de producten.
8.2. Mogelijke tekortkomingen moeten worden gerapporteerd (met beschrijving) middels e-mail aan info@caterpillar-part.nl binnen 48 uur na ontvangst, samen met een kopie van de bon.
8.3. Als de klant de defecte producten wil retourneren, zal hij/zij dit schriftelijk aangeven binnen 48 uur na constatering van het defect. Alleen nadat D.Raven-Parts schriftelijk heeft geantwoord op dit verzoek, kan de klant het product retour sturen. De kosten van het retourneren is volledig ten laste van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9: Risico van vervoer


Het risico van verlies, schade of diefstal aan de producten die binnen de overeenkomst vallen, zijn voor de klant vanaf het moment dat de producten op transport zijn gezet. D.Raven-Parts heeft geen invloed op het verloop van het transport en alle aanverwante activiteiten van de transporteur nadat deze het terrein van D.Raven-Parts heeft verlaten.


Artikel 10: Betalingen


10.1. Betalingen worden geaccepteerd via rembours, eenmalige machtiging of bankoverschrijving. De producten worden in principe niet verstuurd voordat de betaling ontvangen is (afgezien van rembours).
10.2. Uw informatie wordt niet doorgegeven aan derde partijen (volgens de Wet op de Persoonsregistratie, Nederland).
10.3. Als de klant per bankoverschrijving betaalt, worden de bestelde producten voor de klant gereserveerd voor een periode van 8 dagen. Nadat D.Raven-Parts de uitstaande vordering heeft ontvangen op haar opgegeven rekening, worden de producten verstuurd naar de klant. Als de betaling niet gedaan is binnen de gestelde termijn, komt de bestelling te vervallen.


Artikel 11: Annulering


De klant heeft het recht -zolang de producten niet zijn besteld door D.Raven-Parts- de overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder enige opgaaf van redenen. Indien de producten zijn besteld via telefoon, fax, e-mail of internet is er geen mogelijkheid meer om te annuleren! Dit mede doordat de onderdelen geïmporteerd moeten worden.


Artikel 12: Klachten


Als de bestelde producten niet voldoen aan de wensen, door beschadiging, defecten of een verkeerde aflevering, dient de klant D.Raven-Parts schriftelijk te informeren binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten. Als D.Raven-Parts geen klacht ontvangt binnen de boven gestelde termijn, wordt aangenomen dat de bestelling volgens overeengekomen voorwaarden is voldaan.


Artikel 13: Copyrights


13.1. D.Raven-Parts zal de rechten reserveren die vallen onder de Copyright Act.
13.2. D.Raven-Parts is eigenaar en beheerder van alle copyrights, databases, toepassingen, trademarks en andere intellectuele rechten op deze websites (www.caterpillar-part.nl). Concept, structuur, lay-out en ontwerp zijn exclusief eigendom van D.Raven-Parts.
13.3. Als de klant gebruik maakt van de site, mag niets hieruit gereproduceerd worden, publiek gemaakt worden of aan derde partijen worden gegeven.14.1. De klant zal D.Raven-Parts beschermen tegen claims van derden aangaande intellectuele eigendomsrechten op materiaal of gegevens aangegeven door de klant.
14.2. De klant zal garanderen dat als hij/zij D.Raven-Parts enige informatie, software of iets dergelijks verstrekt, deze vrij zijn van virussen of fouten.


Artikel 15: Afkoelperiode ingevolge de Wet Verkoop op Afstand


15.1. Indien de klant gebruikt wenst maken van de in de wet "Koop op Afstand" bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.
15.2. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van D.Raven-Parts zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
15.3. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. D.Raven-Parts restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
15.4. Indien retourzendingen zonder toestemming van D.Raven-Parts geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.
15.5. Retourzendingen zonder toestemming van D.Raven-Parts ontheffen de klant nimmer van diens betalingsverplichtingen.
15.6. In het geval van een retourzending wordt door D.Raven-Parts het volledig betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de klant uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door D.Raven-Parts gespecificeerd adres.
15.7. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, wordt aan de klant in rekening gebracht en kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.Artikel 16: Aansprakelijkheid


16.1. Als de producent van een defect product aansprakelijk is voor daaropvolgende schade, dient de klant zich te richten aan D.Raven-Parts. D.Raven-Parts is in dit geval nimmer aansprakelijk voor eventuele schades voortvloeiend uit deze situatie.
16.2. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor de keuze van de producten en is na levering zelf volledig verantwoordelijk voor de conservering en consumptie van de goederen.


Artikel 17: Overmacht


17.1. D.Raven-Parts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop D.Raven-Parts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor D.Raven-Parts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van D.Raven-Parts of van derden daaronder inbegrepen. D.Raven-Parts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat D.Raven-Parts zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.3 D.Raven-Parts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4 Voorzoveel D.Raven-Parts ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is D.Raven-Parts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 18: Geschillen


Deze algemene voorwaarden, alsmede de dienstverleningsovereenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 19: Geldende wetten


19.1. Het Nederlands recht zal gelden voor elke en alle overeenkomsten tussen D.Raven-Parts en de klant. 19.2. Zodra D.Raven-Parts de bestelling heeft ontvangen en de betaling heeft bevestigd gekregen, word de bestelling geaccepteerd en uitgevoerd door D.Raven-Parts. D.Raven-Parts reserveert het recht om een betaling niet te accepteren, en daardoor niet te bevestigen, voor welke reden dan ook.


Artikel 20: Wijziging en vindplaats Algemene Voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere. Onder nummer 52734153 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, tenzij op de Overeenkomst een eerdere versie van toepassing is verklaard.